>Onderwijs

Ons onderwijs

Wat zijn de uitdagingen in de periode van 2014 tot 2019;

Passend onderwijs:

We zijn een brede zorgschool. We hebben ons door scholing gespecialiseerd in kinderen met ESM problematiek. Voor deze kinderen hebben wij een passend aanbod in de wijk. Deze keuze is een logische en sluit aan op de focus op een goede taalontwikkeling vanuit één doorlopende leerlijn binnen ons IKC. Er is een breed en uitdagend aanbod voor leerlingen die meer aankunnen binnen het IKC. Leerlingen met een specifieke zorgvraag krijgen onderwijs op maat. De leerkrachten kunnen werken met leerlingen met een ontwikkelingsperspectief. Er wordt met deze groep leerlingen als ook met de meer- en hoogbegaafden leerlingen groepsdoorbroken gewerkt. De 3 jarige leerlingen nemen regelmatig deel aan het onderwijs

Opbrengst en handelingsgericht onderwijs:

HGW en opbrengstgericht onderwijs wordt geborgd en continu verbetert. De Regenboog behaalt minimaal het basisarrangement en streeft naar excellent onderwijs over 4 jaar. De medewerkers stellen hoge doelen gericht op opbrengsten en afstemming. Zowel de tussenopbrengsten als de eindopbrengsten worden ruimschoots behaald.

Plusleerlingen:

Leerlingen die meer of hoogbegaafd zijn hebben een afgestemd aanbod. De leerkrachten zijn expert in het afstemmen op deze doelgroep. De plusleerkracht is coach voor de kinderen en de leerkrachten. De plusleerkracht initieert jaarlijks teambijeenkomsten over meer en hoogbegaafdheid. De plusleerkracht initieert extra scholing over deze doelgroep voor het team. De plusleerkracht ontvangt de plusleerlingen iedere week in de plusklas. Het plusbeleid is beschreven in een protocol Plusbeleid op IKC de Regenboog.

Human Dynamics

Human Dynamics is zichtbaar in het totale aanbod, in instructie,  verwerking en inrichting. Afstemming op cognitie en dynamiek zijn vanzelfsprekend.

Ontdek Human Dynamics

Doorontwikkeling IKC:

Er is één doorlopende pedagogische en didactische leerlijn van 0 tot 12 jaar uitgewerkt in tussendoelen vanuit de SLO doelen en gericht op de referentieniveaus. Het IKC heeft een duidelijke buurtfunctie en is hierdoor een spil in de wijk voor kinderen, ouders, instanties rondom het kind en buurtbewoners. We hebben in onderwijs en opvang een breed aanbod welke continu aan talentontwikkeling en Human Dynamics principes worden getoetst. 

Ouders als partner

Ouders zijn educatief en maatschappelijk partner, het team vormt samen met de ouders het netwerk rondom het kind om het kind optimaal zijn of haar talenten te laten ontwikkelen en te begeleiden tijdens het leerproces en de algemene ontwikkeling van het kind. Het leren vindt overal plaats: thuis, in de opvang, in het onderwijs en in het activiteiten aanbod. De ouders hebben een actieve, opbouwende rol binnen het IKC. Zij zijn educatief partner. Er is een ouderparticipatiegroep welke een actieve rol vervult binnen het IKC. Talenten van ouders worden actief benut.

De Kanjertraining

Deze training en de daarbij behorende basisregels vormen de spil in het Kind Centrum met betrekking tot de sociaal –emotionele ontwikkeling van het kind. Alle leerkrachten zijn opgeleid tot kanjercoach. De ouders worden bij deze ontwikkeling betrokken door openbare lessen en Kanjerscholing voor ouders.

Kanjertraining op IKC de Regenboog Kanjertraining op IKC de Regenboog Kanjertraining op IKC de Regenboog Kanjertraining op IKC de Regenboog Kanjertraining op IKC de Regenboog

Ontdek de Kanjertraining

Professionele Leergemeenschappen:

De medewerkers van het IKC vormen een professionele leergemeenschap die gericht is op de doorontwikkeling en het versterken van de professionaliteit van alle medewerkers. Alle scholing is gericht op de speerpunten van de school. Er zijn twee leerkrachten met een master opleiding. Bouwcoördinatoren zijn leerteamleiders die hun deel team samen met de directie meenemen in een proces naar excellent leerkracht gedrag. Iedere medewerker is expert op minimaal 1 vakgebied. Het team is een leergemeenschap waarin een ieder zich kwetsbaar durft op te stellen met als doel om verder te excelleren. Binnen de leergemeenschap zijn de volgende aspecten vanzelfsprekend: collegiale consultatie, SVIB, co-teaching, het afleggen van flitsbezoeken, datamuren maken, analyseren, presenteren en onderzoeken van eigen leeropbrengsten, werken van hoge opbrengsten in de volle breedte, het schrijven van een plan van aanpak, coaching en de verworven  kennis delen met andere scholen.

Ontdek de Professionele Leergemeenschappen