>>Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Aan de school is een medezeggenschapsraad verbonden, vergelijkbaar met een ondernemingsraad in het bedrijfsleven. Ouders en leerkrachten vormen samen de medezeggenschapsraad. Zij adviseren en beoordelen allerhande schoolzaken, zoals de schoolgids, participatie in een benoemingscommissie enz. en beleidsmatige uitspraken van het bestuur. Dit is reglementair vastgelegd. De oudergeleding wordt uit en door de ouders gekozen.

De vertegenwoordigende personen behartigen de belangen van onze school  samen met andere scholen bij het bestuur.(De zogenaamde Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) Ouders die vragen hebben kunnen altijd bij één van de MR-leden terecht. Komend schooljaar wordt een Kindcentrumraad gevormd. Daartoe zal de MR zich gaan oriënteren bij verschillende Kind centra in het land.

De medezeggenschapsraad

Oudergeleding

  • Voorzitter: Mevr. Irene Stout
  • Afgevaardigde GMR: Mevr. Milaine de Roos
  • Penningmeester: Dhr. Roy Reinacher

Personeelsgeleding

  • Secretaris: Mevr. Daniëlle van Netten
  • Afgevaardigde GMR/GMRp: Mevr. Corrie Epping
  • Lid: Mandy van Hemert

Adviserend vanuit de directie en opvang

      Algemeen Directeur: Mevr. Ingrid de Vries

      Adjunct-directeur: Dhr. Marcel Klazen

     Locatiemanager Partou: Mevr. Kim Zuidema

Rekeningnummer MR:  NL80ABNA0467730792 t.n.v. Stichting Prisma inzake De Regenboog

Activiteitencommissie

Als u meer bij de school betrokken wilt raken kunt u van alles in de school doen. Dat kan variëren van daadwerkelijk meedenken over en meewerken aan het uitvoeren van activiteiten. De school heeft een zeer actieve activiteitencommissie. Elke activiteit heeft een zgn. ‘trekker” , dat is een enthousiaste ouder die de initiatiefnemer is van een bepaalde activiteit. Ook teamleden nemen deel aan de organisatie van een schoolactiviteit. U moet dan denken aan bijvoorbeeld een werkgroep Sport, Schoolreis, Schoolkamp en Feesten. Werkgroep Feesten is de grootste werkgroep. Zij organiseert in samenwerking met de teamleden het jaarlijkse Sam-Sam feest.

Werkgroep Oud Papier

Sinds juli 2006 wordt het oude papier en textiel elke veertien dagen door de gemeente met wagens opgehaald. De opbrengsten komen geheel ten goede aan de school. Een klein aantal ouders zorgt ervoor dat de aankondigingsborden in de wijk geplaatst worden. De leerlingen van groep 8 verspreiden maandelijks de flyers met de oproep om het oude papier buiten te zetten en staan de data van volgende ophaaldiensten vermeld.

De gelden die de gemeente uitkeert worden door de Medezeggenschapsraad beheerd en komen volledig ten goede aan de leerlingen van de school. De ophaaldata liggen voor het hele jaar vast. Houdt u ook de nieuwsbrief in de gaten? Voor de ophaaldata oud papier actie verwijzen we u graag naar de activiteiten jaarkalender, de tweewekelijkse nieuwsbrief, de info vanuit de gemeente of de krant, of de aankondigingsborden in uw wijk.

Downloads